Стационар:
Протозанов көш., 7,
8(7232) 60-28-01, 20-85-71,
706204, 87055698998

Консультативтік-диагностикалық орталығы: Әуезов даңғ., 26, 8(7232) 56-98-99, 87010569889
8707-569-89-98, 8776-569-89-98
ШҚОА тіркеу орнының email: reg_ob@mail.ru

15.04.2024

Пациенттердің міндеттері

Пациент міндетті:

1) өз денсаулығын сақтауға және нығайтуға шаралар қолдануға;

2) медицина қызметкерлерімен қатынаста құрмет пен сабырлық танытуға;

3) ауруға диагноз қою және оны емдеу үшін қажетті барлық ақпаратты дәрігерге хабарлауға; медициналық араласуға келісім бергеннен кейін медицина қызметкерлерінің тағайындауын мүлтіксіз орындауға;

4) медициналықкөмекалукезіндемедициналықұйымныңішкітәртіптемеқағидаларынсақтауғажәнемүлкінеұқыптықарауға, медицина персоналыменынтымақтастықтаболуға;

5) диагностика мен емдеупроцесінде, сондай-ақайналадағыларғақауіптөндіретінаурулар не оларғакүдіктуындағанжағдайларда, өзденсаулығыжай-күйініңөзгерісітуралы медицина қызметкерлерінеуақтылыхабарлауға;

6) басқапациенттердіңқұқықтарынбұзатынәрекеттержасамауға;

7) Қазақстан Республикасыныңзаңдарындакөзделгенөзге де міндеттердіорындауғаміндетті.

 

Байланыс мәліметтері

Қазақстан Республикасы, Өскемен қаласы

Стационар:

Протозанов көш.,7, 8(7232) 60-28-01, 20-85-71

Консультативтік-диагностикалық орталығы: Әуезов даңғ., 26,
8(7232) 56-98-99

ШҚОА тіркеу орнының email:

reg_ob@mail.ru
 

Әлеуметтік желілер

//